Szkolenia
Prolab Sp z .o.o. szkoli pracowników, kierowników i pracodawców w zakresie sposobu postępowania, zagrożeń i skutecznej ochrony podczas stosowania preparatów zawierających izocyjaniany.
Nasza oferta

Szkolenia z izocyjanianów
Personalizacja
Szkolenia są indywidualizowane dla każdego przedsiębiorstwa, przy współpracy z którym tworzymy dedykowane treści odnośnie używanych środków i procesu technologicznego.
Praktyka
W czasie naszego szkolenia prezentowane są jedynie najistotniejsze informacje, które powodują, że nasze szkolenia są przystępne, niedługie i trafione w punkt. Zapewnia to uzyskanie niezbędnej wiedzy z sposobem postępowania, nie tylko z preparatami zawierającymi izocyjaniany, ale wszelkimi czynnikami chemicznymi używanymi na zakładzie.
Forma
Mamy możliwość przeprowadzania szkoleń w formie stacjonarnej i online. Najczęściej wybierana opcja szkoleniowa to film szkoleniowy, który można w dowolnym, wygodnym dla Państwa momencie włączyć pracownikom, np. podczas szkolenia wstępnego/okresowego.
Ważność
Każde szkolenie kończy się otrzymaniem Zaświadczenia, potwierdzającego odbycie szkolenia. W myśl ww. wymienionego rozporządzenia jest ono ważne przez 5 lat.
Doświadczenie
Szkolenia prowadzone są przez chemika i wieloletniego praktyka w zakresie pomiarów środowiska pracy.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 2020/1149 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów.